علي افشاري
علي افشاري

علي افشاري

دانشکده: تولید گیاهی

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: گیاهپزشکی

پست الكترونيكي: afshari(at)gau(dot)ac(dot)ir

دانلود CV

  بازديد : 25595
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان